Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Манай аймаг хот дахь хаяг байршилууд

байршлыг тэмдгэлсэн тэмдэг
Харах: Мап