Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Zora 3 Төсөл - Хойд бүс

 

 

ZORA 3 ТӨСӨЛ

 

Хөвсгөл аймагт Цаатан түмний соёлын өвөрмөц өв уламжлал, ёс заншил, ахуйн хэв маягийг хадгалах, залуу үед уламжлуулахад чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, тухайн төслүүдээр дамжиж Цаатан болон Дархад түмний ахуй амьдралд дэмжлэг үзүүлэх.