Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

KHF хамтрагчид

 

 

 

ACTING TO SUPPORT AND PROMOTE CULTURAL HERITAGE

    AND REGIONAL ART, PILLARS OF NATIONS' IDENTITY

 

 

 

 

 

 

ICARE сан нь Соёлын өв болон Орон нутгийн урлагийг дэмжих, хөгжүүлэх тал дээр ажиллаж байна.

Илүү нарийвчилвал:

  • Дэлхийн хүмүүст өөрсдийн өв соёл, уламжлал хэр баялаг хийгээд нэн чухаг болохыг таниулах
  • Хүн судлалын ухааны хүрээнд соёлын өвийг дэмжих болон бэхжүүлэхийн тулд сургалт, семинар явуулах
  • Холбогдох эрх бүхий байгууллага болон оролцогч талуудад онолын асуудал болон прагматик хөгжлийн шийдлийг боловсруулах.

ICARE сангийн зорилго нь:

  • Соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгаа ба шинжлэх ухааны, олон улсын болон олон нийтийн байгууллагуудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  • Эрдэмтэн судлаачидтай хамтарсан уулзалтыг дэмжих
  • Ижит төстэй зорилго бүхий олон улсын, нийтийн, хувийн болон эрдэм шинжилгээний мөн шинжлэх ухааны байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа болон түншлэлийг бий болгох.
  • Оюуны мэдлэг болон практик чадвараар хангах